Table of Contents

Categories

Recent Posts

Marketing Plan คืออะไร พร้อมเทคนิคการเขียนแผนการตลาดแบบง่ายๆ

Marketing Plan คืออะไร พร้อมเทคนิคการเขียนแผนการตลาดแบบง่ายๆ

Table of Contents

แผนการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจทุกรูปแบบ  การตลาดจะออกมาดีหรือไม่ มีประสิทธิภาพหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดก่อน ลงมือทำแคมเปญ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางของแบรนด์ และธุรกิจ มาทำความรู้จักกับ Marketing Plan ว่าคืออะไร พร้อมเทคนิคในการเขียนแผนการตลาดสำหรับมือใหม่กันดีกว่า

ทำความรู้จัก Marketing Plan คืออะไร

ทำความรู้จัก Marketing Plan คืออะไร

Marketing Plan คือ แผนการตลาด หรือกลยุทธ์การโฆษณาที่ครอบคลุมสรุปแนวทางขององค์กรในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด แผนการตลาดจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และแคมเปญที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

วัตถุประสงค์ของแผนการตลาดคือการวางกลยุทธ์ในลักษณะที่เป็นระบบระเบียบ จะช่วยให้ติดตามและวัดความสำเร็จ (KPI) ของแคมเปญได้ การเขียนแผนการตลาดจะช่วยให้คิดภารกิจของแต่ละแคมเปญได้ ดังนั้นการวัดความสำเร็จของกลยุทธ์ ก็จะขึ้นอยู่กับแผนการตลาดนั่นเอง

ประเภทของ Marketing Plan

ประเภทของ Marketing Plan

Marketing plan คือ แผนการตลาดมีปลายประเภท ซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

Quarterly or Annual Marketing Plans

Quarterly (รายไตรมาส) และ Annual (รายปี) Marketing Plans เป็นแผนการตลาดที่วางแผนกิจกรรมการตลาดของธุรกิจหรือองค์กรในระยะเวลาที่ระบุ โดยมีความแตกต่างในระยะเวลาที่ครอบคลุม

Quarterly Marketing Plans (แผนการตลาดรายไตรมาส)

แผนการตลาดที่ระบุกิจกรรมการตลาดที่จะดำเนินงานในระยะเวลาของไตรมาส ซึ่งเป็นช่วงเวลา 3 เดือนหรือ 1/4 ของปี ส่วนใหญ่ในแผนการตลาดรายไตรมาสจะรวมถึงกลยุทธ์และแผนงานการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในไตรมาสนั้นๆ เป้าหมายของการใช้แผนการตลาดรายไตรมาสคือการตอบสนองต่อสภาพการตลาด และปรับปรุงกลยุทธ์ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ นี้ เช่น เปลี่ยนแผนการโฆษณาหรือปรับแผนการส่งเสริมการขายตามผลการขายในไตรมาสนั้นๆ

Annual Marketing Plans (แผนการตลาดรายปี)

แผนการตลาดที่ระบุกิจกรรมการตลาดที่จะดำเนินงานในระยะเวลาของปีทั้งหมด แผนการตลาดรายปีมักจะมีภาพรวมกว้างๆ ของกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการตลาด กลยุทธ์การโฆษณา การบริหารแบรนด์ แผนการส่งเสริมการขาย และงบประมาณการตลาดในปีนั้นๆ การใช้แผนการตลาดรายปีช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ในระยะยาว รวมถึงการติดตาม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระยะเวลายาวนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดในอนาคต

Content Marketing Plan

Content Marketing Plan คือแผนที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกิจกรรมการตลาดที่เน้นการสร้างและกระจายเนื้อหาออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาอาจเป็นบทความ วิดีโอ ภาพถ่าย สไลด์โชว์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กร

แผนการตลาดมักมีขั้นตอน และกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อสร้างเนื้อหาให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมแบรนด์ โดยบางครั้งองค์กรมีแผนการตลาดเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดรวม แต่ก็สามารถที่จะมีแผนการตลาดเนื้อหาแยกต่างหากได้ เพื่อให้เน้นการสร้างและแชร์เนื้อหาในมุมมองอย่างละเอียด

Social Media Marketing Plan

Social Media Marketing Plan เป็นแผนการตลาดที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการกิจกรรมการตลาดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความติดตาม สร้างยอดขาย และสร้างความติดตามและยอดขายออนไลน์ให้กับธุรกิจหรือองค์กร แผนการตลาดบนโซเชียลมีเดียมักนำเสนอกลยุทธ์การโฆษณา การสร้างเนื้อหา และการจัดการกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดผลการตลาดที่ดีขึ้น

New Product Launch Marketing Plan

New Product Launch Marketing Plan เป็นแผนการตลาดที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงสร้างความคาดหวังและความรู้สึกดีต่อผลิตภัณฑ์นี้ในตลาด

Growth Marketing Plan

Growth Marketing Plan เป็นแผนการตลาดที่เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจหรือองค์กร โดยมุ่งเน้นเพิ่มยอดขายและกำไร สร้างฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มความมั่นใจของลูกค้าที่มีอยู่ แผนการตลาดเพื่อการเติบโตมักใช้กลยุทธ์หรือเครื่องมือที่เน้นการทดลอง การปรับปรุง และการวัดผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด

เทคนิคในการเขียน Marketing Plan ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการเขียน Marketing Plan ให้มีประสิทธิภาพ

การเขียน Strategic Marketing Plan คือ การเขียนแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ออกมาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาบูรณาการและใช้งานได้จริง โดยควรเขียนแผนการตลาดดังนี้

ระบุพันธกิจของธุรกิจเสียก่อน

Market Plan คือ การระบุพันธกิจของธุรกิจและแบรนด์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าพันธกิจนี้จะเฉพาะเจาะจงกับแผนการตลาด แต่ก็ควรตอบสนองพันธกิจหลักของธุรกิจด้วย เพื่อที่จะวัดผลได้ว่าธุรกิจจะได้ลูกค้าใหม่และบรรลุพันธกิจนี้อย่างไร

กำหนดค่า KPI สำหรับภารกิจนี้

แผนการตลาดมีหน้าที่กำหนดและอธิบายว่าจะติดตามความก้าวหน้าของพันธกิจอย่างไร จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ซึ่งคือตัวชี้วัดแต่ละรายการที่ใช้วัดองค์ประกอบต่างๆ ของแคมเปญการตลาด ตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้กำหนดเป้าหมายระยะสั้นภายในพันธกิจของธุรกิจได้ และคาดคะเนความก้าวหน้าธุรกิจได้

ศึกษาและกำหนดตัวตนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อีกเทคนิคหนึ่งของ Strategic Marketing Plan คือการศึกษาและกำหนดตัวตนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าธุรกิจต้องการดึงดูดใคร โดยดูจากบุคลิกของผู้ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงอายุ เพศ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และตำแหน่งงาน ลักษณะของผู้ซื้อแต่ละรายควรสะท้อนถึงลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโดยตรง

อธิบายความสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ด้านเนื้อหา

Marketing Plan คือ การรวมประเด็นหลักของกลยุทธ์ทางการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน และเลือกใช้เนื้อหาหรือช่องทางใดในแผนนี้ เนื้อหาที่สร้างอาจรวมถึงโพสต์บนบล็อกบนเว็บไซต์(SEO) วิดีโอ รูปภาพ อินโฟกราฟิก และสามารถอธิบายปริมาณเนื้อหาเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่รายไตรมาสได้ 

ส่วนเป้าหมายก็ควรระบุด้วยว่าเนื้อหาคอนเทนต์แบบไหนที่ต้องการดึงดูดการเข้าชม เช่น หน้าผลิตภัณฑ์ หน้าบล็อก หรือหน้า Landing Page และต้องกำหนดช่องทางที่จะเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งได้แก่ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest และ Instagram รวมทั้งระบุการโฆษณาแบบชำระเงินใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่องเหล่านี้อีกด้วย

กำหนดการละเว้นของแผนให้ชัดเจน

Marketing Plan ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องระบุได้ว่าสิ่งใดควรเน้นไม่ควรเน้น หรือต้องละเว้นไป เพราะจะทำให้เสียพลังงาน ทรัพยากร และเวลาอันมีค่า สู้ไปมุ่งเน้นในส่วนที่น่าจะทำกำไรได้จะดีกว่า การละเว้นเหล่านี้ช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงพันธกิจ ตัวตนของผู้ซื้อ KPI และเนื้อหาที่ว่าไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในแคมเปญการตลาดเดียวได้

กำหนดงบประมาณการตลาด

แผนการตลาดที่สามารถเลือกใช้ช่องทางและแพลตฟอร์มฟรีได้มากมาย แต่ก็มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหลายประการที่ต้องจ่ายอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมฟรีแลนซ์ ค่าการสนับสนุน หรือการจ้างงานเต็มเวลาสำหรับพนักงาน โดยจะต้องใช้ต้นทุนเหล่านี้เพื่อจัดทำงบประมาณการตลาด และสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละรายการไว้ด้วย

ศึกษาและกำหนดคู่แข่ง

ส่วนหนึ่งของ Marketing Plan คือ การรู้ว่ากำลังทำการตลาดกับใคร ศึกษาคู่แข่งหลักในธุรกิจ และพิจารณาจัดทำโปรไฟล์แต่ละรายการ ไม่ใช่คู่แข่งทุกรายจะสร้างความท้าทายหรือมีบทบาทต่อธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คู่แข่งรายหนึ่งอาจอยู่ในอันดับสูงในเครื่องมือการค้นหาอย่าง Google คู่แข่งรายอื่นก็อาจมีพื้นที่การทำการตลาดจำนวนมากบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องกำหนดคู่แข่งหลักของธุรกิจให้ได้ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือกว่า

สรุปผู้มีส่วนร่วมในแผน และความรับผิดชอบ

อีกหนึ่งขั้นตอนของ Marketing Plan คือเมื่อแผนการตลาดมีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ก็ถึงเวลาอธิบายว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ แต่ไม่จำเป็นต้องเจาะลึกโครงการในแต่ละวันของพนักงานมากเกินไป แต่ควรรู้ว่าทีมและผู้นำทีมคนใดที่รับผิดชอบประเภทเนื้อหา ช่องทาง KPI และอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง

ข้อดีของการทำ Marketing Plan

ข้อดีของการทำ Marketing Plan

นอกจากการวางแผนการตลาดทำให้เห็นภาพรวมของการตลาดแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างของการทำ Marketing Plan คือ

ทำให้มีความกระตือรือร้น

การวางแผนล่วงหน้า จะควบคุมการตลาดได้มากขึ้น หมายความว่าจะสามารถคาดคะเนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ และเปลี่ยนแผนได้เมื่อจำเป็น

ทำให้มีความรับผิดชอบ

การกำหนดให้ทีมพัฒนาธุรกิจและทีมการตลาดกำหนดวัตถุประสงค์ ประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของการทำการตลาด ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพื่อให้แผนงานบรรลุผลสำเร็จ

ช่วยลดความเสี่ยงในการทำการตลาด

การวางแผนการตลาด ต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย การแข่งขัน คุณค่าที่นำเสนอต่อลูกค้า และตลาดของธุรกิจ เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ดังกล่าว จะต้องประเมินแคมเปญการตลาดและรูปแบบธุรกิจ ก่อนที่จะลงทุน ทั้งระยะเวลาและงบประมาณในแคมเปญ เพื่อให้ธุรกิจรับความเสี่ยงน้อยลง

ช่วยให้เกิดการปรับตัว

การวางแผนการตลาดที่ทำให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาด และค้นหาสาเหตุที่ตัดสินใจแคมเปญการตลาดที่ทำไปก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจทำให้ตระหนักได้ว่าการทำสิ่งเดิมที่ได้ผลดีก่อนหน้านี้ อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนเดิม

ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน

Marketing Plan คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างทางธุรกิจกับคู่แข่งได้ ซึ่งสะท้อนถึงแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจ เพื่อให้สามารถหาเหตุผลเพิ่มเติมได้ว่า ทำไมลูกค้าถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเรา มากกว่าของคู่แข่ง

สรุป

Marketing Plan คือ แผนการตลาดที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเพื่อการทำการตลาดให้องค์กร เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในท้ายที่สุด โดยใช้เครื่องมือสำคัญอย่าง Marketing Plan สำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Marketing Plan (FAQ)

จบกันไปแล้วสำหรับความรู้เกี่ยวกับ Marketing Plan ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมเทคนิคและประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่หมดสำหรับการตอบข้อสงสัยที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับแผนการตลาดที่น่าสนใจนี้ ไปอ่านกันได้เลย

แผนการตลาดทั่วไปมีอะไรบ้าง

แผนการตลาดส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่สรุปประเด็นทางการตลาดของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ยุทธวิธี

กลยุทธ์การตลาดแบบ Bottom-Up คืออะไรกลยุทธ์การตลาดแบบ Bottom-Up คืออะไร

กลยุทธ์การตลาดแบบ Bottom-Up คือกลยุทธ์การตลาดจากล่างขึ้นบน หมายถึงการมุ่งเน้นไปที่การค้นหากลยุทธ์ที่ใช้งานได้ จากนั้นต่อยอดกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่มีความหมาย และกลยุทธ์การตลาดจากล่างขึ้นบนเหมาะกับสิ่งนี้มากกว่า

กลยุทธ์การตลาดแบบ Top-Down คืออะไร

กลยุทธ์การตลาดแบบ Top-Down คือกลยุทธ์การตลาดจากบนลงล่าง เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม นี่คือจุดที่ธุรกิจกำหนดว่าควรขายให้ใครและอย่างไร ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การตลาดจากบนลงล่างจะรวมโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ และมักจะถูกกำหนดโดยผู้บริหารของบริษัท โดยปกติจะประกอบด้วยสิ่งที่บริษัทต้องการจะทำ จากนั้นจึงกำหนดแนวทางที่จะทำสิ่งนั้นนั่นเอง

Related Articles

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกับทีมการตลาดมืออาชีพ
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง
รับการตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง